Algemene verkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor verdragen en overeenkomsten voor de verhuur van kamers voor de opvang van gasten en voor alle andere aanverwante diensten van het hotel.

Sluiten van de overeenkomst, contractanten en aansprakelijkheid

 1. Het contract wordt afgesloten met de aanvaarding van het verzoek van de klant door het hotel. Het hotel is vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.
 2. Contractuele partners zijn het hotel en de klant. Heeft een deerde partij voor de klant geboekt, is hij samen met de klant als hoofdelijke schuldenaar aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de hotelaccommodatie contract, als het hotel heeft een overeenkomstige verklaring van de derde partij.
 3. De gast heeft geen recht op een bepaalde kamer. Indien een overeengekomen kamer niet beschikbaar is, is de hotelhouder verplicht om een gelijkwaardige vervanger in het huis of in andere objecten te zoeken.
 4. Het hotel is aansprakelijk voor hun verplichtingen krachtens het verdrag. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de prestaties tekortkomingen die moeten in de typische dienst gebieden aan opzet of grove schuld van het hotel zijn.

Kamerbeschikbaarstelling en -teruggave

 1. De gast heeft geen recht op de beschikbaarstelling van specifieke kamers, tenzij het Hotel de beschikbaarstelling van een bepaalde ruimte heeft bevestigd.
 2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de gasten vanaf 14:00 uur, de gast heeft geen recht op een eerder beschikbaarstelling. Tenzij een later tijdstip van aankomst is overeengekomen, behoudt de hotelier het recht om de bestelde kamer anders te vergeven na 18.00 uur, tenzij de gasten heeft het hotel de later aankomst meegedeeld.
 3. Bij vertrek van het hotel zijn de kamer vóór 11:00 uur terug te geven.

Prestaties, prijzen, betaling

 1. Het hotel is verplicht de door de klant bestelde en door het hotel goedgekeurd diensten te verlenen.
 2. De gast is verplicht, de voor de prestaite overeengekomen prijzen van het hotel te betalen.
 3. De overeengekommen prijzen zijn inclusief BTW. Veranderingen in het aandeel van de BTW-tarieven gaan, ongeacht wanneer het contract wordt gesloten, ten koste van de klant.
 4. Indien de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de levering meer dan 120 dagen is, behoudt zich het hotel het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Rekeningen van individuele gasten zijn betaalbaar onmiddellijk na het vertrek zonder verdere terugtrekking van contant geld of credit card. Het worden volgende credit cards geacepteerd: American Express, Diners Club, MasterCard en VISA.
 6. Wordt de vooruitbetalingen zelfs na een redelijke deadline door het hotel met de waarschuwing van afwijzing niet betaald, heeft het hotel het recht om het contract te annuleren.
 7. Vouchers van het huis worden alleen geaccepteerd als het origineel is geplaatst in het hotel. Onbetaalde vouchers worden niet ingewisseld. De waarde van de vouchers overeenkomt altijd met de waarde op de datum van uitgifte, prijsschommelingen bij de inwisseling dankzij prijsverhogingen/arrangementveranderingen kunnen niet worden uitgesloten.
 8. Vouchers van touroperators worden alleen geaccepteerd als een kredietovereenkomst bestaat met de betrokken onderneming of als overeenkomstige vooruitbetalingen zijn gedaan. Een vergoeding van voucherbevoegde personen en ongebruikte services aan de gast is niet mogelijk.
 9. Vorderingen en rechten die voortvloeien uit overeenkomsten met het hotel kunnen alleen worden overgedragen met toestemming van de hotelier aan derden.

Intrekking van het hotel

 1. Woordt de vooruitbetaling zelfs na het verstrijken van een van het hotel bestemmde redelijke termijn van respijt met bedreiging op afwijzing niet betaalt, heeft het hotel het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Bovendien is het hotel gerechtigd de overeenkomst om gerechtvaardigde reden te ontbinden, bijvoorbeeld als
  • overmacht of andere omstandigheden buiten het hotel de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.
  • de vergunde locaties, ruimtes of kamers zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel van de gast of organisator worden onderverhuurd.
 3. Het hotel moet de gast van het herroepingsrecht onverwijld in kennis.
 4. Er is geen juiste recht op schadevergoeding tegen de hotel, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van het hotel.

Intrekking van de individuele gast

 1. De gast is verplicht bij het niet gebruiken van de contractuele diensten, binnen 14 dagen voor uw aankomst, 80 procent van de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, zonder dat het hangt af van de reden van verhindering.
 2. De hotelier is op goed geloef gehouden onbenutte kamers anders te vergeven om verliezen te vermijden.
 3. Tot de kamer opnieuw verhuurd is, moet de gast de overeengekomen prijs betalen voor de duur van het contract.

Verlies van of schade aan meegebrachte eigendommen

 1. Voor meegebrachte zaken is het hotel tegenover de gast naar de wettelijke bepalingen aansprakelijk, dat wil zeggen, tot honderd maal de kamerprijs, max. echter tot € 3.000. Voor voorwerpen van waarde (sieraden, contant geld ...), is de aansprakelijkheid beperkt tot € 750. Geld en voorwerpen van waarde, die in de hotelkluis worden bewaard, zijn tot een waarde van € 25.000 verzekerd. Meegebrachte, persoonlijke spullen zijn voor risico van de gast in het hotel.Het hotel is niet aansprakelijk, behalve voor grove schuld of opzet van het hotel, voor het verlies, vernieling of beschadiging.
 2. Meegebracht goed moet voldoen aan brandvoorschriften. Het hotel is gerechtigd om een officieel bewijs te eisen.
 3. De meegebrachten zaken moeten bij vertrek onmiddellijk worden onmiddellijk verwijderd. Indien de gast dit verzuimt, mag het hotel de verwijdering en opslag op kosten van de gast ondernemen. Als de objecten in het hotel blijven, kan het hotel een heffing in rekening brengen voor de duur van hun verblijf. Toen is het bewijs van een lagere het hotel een hogere schade gereserveerd.
 4. Het hotel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het parkeren van voertuigen op het parkeerterrein, ook als naar het gebruik van het parkeerterrein wordt expliciet verwezen of een vergoeding wordt verlangd.Dit geldt niet als het hotel of zijn agenten verantwoordelijk zijn voor grove nalatigheid of opzet.

Aansprakelijkheid

 1. De gast is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of inventaris veroorzaakt door zichzelf of andere derde partijen uit zijn bereik.
 2. Het hotel kan van de klant verlangen om een redelijke zekerheid (verzekeringen, deposito's, borgsom) te verstrekken.
 3. Wake-up calls: Het hotel zal zich inspannen Wake-up calls met de grootste zorg uit te voeren. Schadeclaims bij het verzuim worden uitgesloten.
 4. Post en goederenzendingen: Ter attentie van de gasten bestemmde post- en goederenzendingen worden met zorg behandeld. Het hotel aanvaardt de opslag, levering en indien gewenst, doorsturen zodanig. Aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of schade is echter uitgesloten.
 5. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen van de gast worden alleen op aanvraag, risico en kosten van de gast nagestuurd. Het hotel zet zich in voor de opslag van 6 maanden. Na deze tijd, worden de voorwerpen die van schijnbare waarde zijn, overgedragen aan het bureau gevonden voorwerpen.

Slotbepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst, de toepassing aanvaarding of deze voorwaarden voor evenementen moeten schriftelijk worden ingediend. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de organisator zijn niet effectief.
 2. Plaats van levering en betaling is de plaats van het hotel.
 3. Het uitsluitende rechtsgebied - ook voor bankcheque- of wisselgeschillen - is in handelstransacties is de plaats van het hotel. Voor zover een contractant voldoet aan de eisen van § 38 Absatz 1 ZPO en heeft geen algemene rechtbank in Duitsland heeft, geldt de rechtbank op de plaats van het hotel.
 4. Op alle overeenkomsten tussen de klant en het hotel is het Duitse recht van toepassing.
 5. Als een van deze voorwaarden voor individuen om ongeldig of nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Bovendien zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Verplichte informatie op grond van Verordening (EU) nr 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad:

Link naar de homepage van de site voor de online consument geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Voor de eerste vragen over een mogelijke oplossing van geschillen zijn we onder info@tannenhaeuschen.de beschikbaar.

© Spirit Legal LLP 2016